شفت با ۵۵ هزار جمعیت یک میلیون ورزشکار دارد!

رئیس اداره ورزش و جوانان شفت ، در حالي از سازمان دهي  یک میلیون ورزش کار شفتی خبر داد كه كل جمعيت اين شهرستان حدود 55 هزار نفر است !

به گزارش ورس ، رئیس اداره ورزش و جوانان شفت در برنامه با ورزش شبکه باران در گفت و گو با افشین وهابی مجری برنامه ، در حالی از سازمان دهی  یک میلیون  ورزش کار شفتی خبر داد که کل جمعیت این شهرستان حدود ۵۵ هزار نفر است !

هر چند مجری اصرار می کرد که این  عدد  اشتباه است اما  اشکان مژدهی رئیس اداره ورزش جوانان شفت عدد را توجیه می کرد و دست بردار ماجرا نبود ! سوتی پشت سوتی !

 

البته پس از کش و قوس های فراوان میان مجری و رئیس اداره در نهایت عدد اصلاح شد!