اسم تجارتی چیست؟

باب چهاردهم قانون تجارت به موضوع «اسم تجارتی» پرداخته است.

باب چهاردهم قانون تجارت به موضوع «اسم تجارتی» پرداخته است.

به گزارش ورس از ایسنا، باب چهاردهم قانون تجارت از ماده ۵۷۶ تا ۵۸۲ به شرح زیر است:

‌باب چهاردهم – اسم تجارتی

‌ماده ۵۷۶ – ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را الزامی کند.

‌ماده ۵۷۷ – صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.

‌ماده ۵۷۸ – اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده بااسم خانوادگی او یکی باشد.

‌ماده ۵۷۹ – اسم تجارتی قابل انتقال است.

‌ماده ۵۸۰ – مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.

‌ماده ۵۸۱ – در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذخواهد داشت.

‌ماده ۵۸۲ – وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین‌خواهد کرد.