جایگاه اسکوچیچ در تیم ملی را ببینید!

دراگان اسکوچیچ پیش‌تر گفته بود جایگاهش در تیم ملی را واگذار نمی‌کند... اظهار نظری که با برکناری او و ابقای دوباره روی نیمکت تیم ملی، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد در خبر ورزشی شد.

دراگان اسکوچیچ پیش‌تر گفته بود جایگاهش در تیم ملی را واگذار نمی‌کند… اظهار نظری که با برکناری او و ابقای دوباره روی نیمکت تیم ملی، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد در خبر ورزشی شد.