صداوسیما ناچار است اندیشه ها و آدم های تازه را وارد کند

شهره لرستانی درباره ی انتصاب ها در سازمان صداوسیما معتقد است که این رسانه ناچار است اجازه دهد اندیشه های دیگر و آدم های تازه وارد شوند و در عین حال می گوید: نمی دانم با این تغییرات ظاهری چه اتفاقاتی می افتد؟

شهره لرستانی درباره ی انتصاب ها در سازمان صداوسیما معتقد است که این رسانه ناچار است اجازه دهد اندیشه های دیگر و آدم های تازه وارد شوند و در عین حال می گوید: نمی دانم با این تغییرات ظاهری چه اتفاقاتی می افتد؟

این بازیگر در گفت و گویی با ایسنا درباره انتصاب های جدید سازمان صداوسیما و جوان گرایی در این سازمان رسانه ای، اظهار کرد: من با انتصاب های جدید و با رفت و آمدهای آدم ها کاری ندارم اما ۹ سال است که هر طرحی به صداوسیما می دهم رد می شود. صداوسیما ناچار است که اجازه دهد اندیشه های دیگر و آدم های تازه وارد شوند.

او یادآور شد: من هر چه می خواهم کارگردانی یا تهیه کنندگی کنم، اجازه ندارم. برای من فرقی نمی کند کسی که پشت میز نشسته جوان است یا پیر. برای من مهم این است که باندبازی و پارتی بازی نکند و متاسفانه در صداوسیما تاکنون شرایط اغلب همین گونه بوده است.

این بازیگر در پایان با اشاره به انتصابات جدید، دیدگاه و پیشنهادش را اینگونه عنوان کرد: نمی دانم با این تغییرات ظاهری چه اتفاقاتی می افتد، نگاه های بنیادین مدیران به رسانه ملی باید تغییر کند.