کولی سران روستای آب و چمن

کولی سران در نزدیکی شهر شفت و در مجاورت روستای ذوالپیران و خطیبان قرار دارد. مرز میان کولی سران و خطیبان رودخانه امامزاده ابراهیم است. یک کانال آب رسانی نیز از میان این رودخانه می گذرد که جلوه ای خاص به این منطقه داده است.

loکولی سران  در دو کیلومتری شرق شفت و در نزدیکی رودخانه امامزاده ابراهیم قرار دارد که از شرق آن می گذرد. نام پیشین این روستا غاران بود. زبان مردم آن گیلکی و کار و پیشه آنان دامداری ، پرورش ماهی ، پرورش کرم ابریشم و برنج کاری است.

درباره وجه تسمیه این روستا می گویند : نام قدیم این روستا غاردانان بوده است. غار نام درختی است بزرگ و تناور که ثمره آن قدری بزرگتر از فندق است. برخی نیز می گویند روی درختان آن لانه غارها بوده است. ملگونف نام این روستا را گُل سران نامیده است./تاریخ شفت؛نادر افشاریان

001 002  004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

خبرنگار : حسن دلخوش