بالا مردخه شفت و تصاویری از آن

مردخه یکی از روستاهای کهن منطقه غرب گیلان است. دهخدا در لغت نامه اش آورده است که این روستا دارای ۱۲۲۵ تن سکنه بوده است . قراء امیرخان محله ، کنار محله ، لختگه در آمار جزو این ده منظور شده است. تصاویر زیر از بالا محله مردخه تهیه شده است

mardakhe-011 mardakhe-002 mardakhe-003 mardakhe-004 mardakhe-005 mardakhe-006 mardakhe-007 mardakhe-008 mardakhe-009