ابقای یوسف زاده در ریاست شورای بخش مرکزی شفت

انتخابات هیات رییسه شورای بخش مرکزی شفت برگزار شد.

به گزارش ورس ، انتخابات هیات رییسه شورای بخش مرکزی شفت روزگذشته با حضور تمام اعضا برگزار شد و علیرضا یوسف زاده با اکثریت آرا  به عنوان رییس این شورا ابقا شد.

قاسم صادقی نیز به عنوان نایب رییس ، تقی علی اصغری منشی اول ، فاطمه جمالی منشی دوم و سید حسین موسوی به عنوان سخنگو انتخاب شدند.

تصویر آرشیوی است.