سیاهمزگی و بهاران

طبیعت زیبای روستای سیاهمزگی شهرستان شفت

طبیعت روستای سیاهمزگی شهرستان شفت

طبیعت روستای سیاهمزگی شهرستان شفت

طبیعت روستای سیاهمزگی شهرستان شفت

طبیعت روستای سیاهمزگی شهرستان شفت

طبیعت روستای سیاهمزگی شهرستان شفت

طبیعت روستای سیاهمزگی شهرستان شفت

طبیعت روستای سیاهمزگی شهرستان شفت

طبیعت روستای سیاهمزگی شهرستان شفت

طبیعت روستای سیاهمزگی شهرستان شفت

طبیعت روستای سیاهمزگی شهرستان شفت

طبیعت روستای سیاهمزگی شهرستان شفت

منبع:وبلاگ سیاهمزگی