گاز

  • قبوض گاز و نگرانی مشترکین در شفت

    با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی رقم های قبوض گاز دچار تغییراتی شد. هر چند هیچ کس از این تغییرات خشنود نبود اما اجرا نشدن فاز دوم…