کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)

  • FATF و ضرورت پرهیز از بگومگوهای سیاسی

    بگومگوهای سیاسی درباره لوایح FATF به ویژه میان مسئولان و نمایندگان در شرایطی صورت می گیرد که تامین منافع ملی بیش از هر موردی مستلزم پرهیز از افراط و تفریط ها بوده و اتخاذ شفافیت…