پنج شنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۷
مهدی نادری
آخرین جام جهانی ۲۵ خرد ۱۳۹۷

آخرین جام جهانی

همین چند هفته پیش بود که خبری تاسف بار ، جامعه ورزش شهرستان شفت را فراگرفت و سبب اندوه شهروندان و مردم ورزش دوست این سامان شد.