مهدی نادری

  • مهدی نادری پیشکسوت فوتبال و داور مسابقات محلی در شهرستان شفت

    آخرین جام جهانی

    همین چند هفته پیش بود که خبری تاسف بار ، جامعه ورزش شهرستان شفت را فراگرفت و سبب اندوه شهروندان و مردم ورزش دوست این سامان شد.