مشکلات شهرستان شفت

  • شفت را آب می برد؟

    چشمان کشاورزان شفتی از یک سو به آسمان و وضعیت آب و هواست و از سوی دیگر به کانال های آبرسانی!

  • آقای حیدری نژاد لطفاً معاون باشید

    با تغییر رویکرد معاون فرماندار شفت می توان امیدوار بود که وی با انجام وظایفش مانع هدر رفتن و ابتر شدن کمک ها و مساعدت های دولت کریمه دکتر روحانی شود.