مسجد اکل کمسار

  • سفر به روستای کمسار شهرستان شفت

    اُکُل پژواک تاریخ و مذهب

    اُکُل نام مسجدی تاریخی در روستای کمسار شفت است که قدمت آن به بیش از 300 سال پیش بازمی گردد.