متن لوح تقدیر روز خبرنگار

  • فرماندار شفت :

    خبرنگاری ثمره عشق و تعهد است

    فرماندار شفت : خبرنگاری نه پیشه ای در راه گذران معیشت و نه پله ای در نردبان مناسبات سیاسی ، که ثمره عشق و محصول تعهد است.