پنج شنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۷
لاهه
دیپلماسی ظریف ایران در لاهه ۰۷ مرد ۱۳۹۷

دیپلماسی ظریف ایران در لاهه

اگر چه هنوز نتایج شکایت حقوقی ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری به سرانجام نرسیده است امابه نظر می رسد که با اجرای یک دیپلماسی ظریف از سوی ایران در دو حوزه حقوقی وسیاسی می توان اجماع بین المللی علیه واشنگتن را شکل داد.