فرهنگی

  • بند بازی به سبک گیلانی

    «لافند بازی» یک نمایش یا بازی جذاب سنتی عامیانه گیلان و مانند بند بازی سیرک است. نمایشی که در جشن هایی مانند عروسی، عید نوروز یا بازارهای هفتگی روستاهای گیلان اجرا می شود و در…

  • فرصت سوزی ممنوع !

    مراسم 28 صفر پشت سرا و نهزم اگر چیزی بیشتر از مراسم قالی شویی کاشان نباشد ، یقین داشته باشید که هرگز کمتر از آن نیست!