فرمانداری شهرستان شفت

  • دوران تمرین مردم سالاری گذشته است

    محمودی در جمع شوراهای اسلامی شهرستان شفت گفت:دوران تمرين مردم سالاري گذشته است و اکنون زمان ارزيابي است و مردم بايد اثرات اين مردم سالاري را مشاهده کنند.