دوشنبه بازار

  • میراث دوشنبه بازار شفت به فنا می رود؟

    دوشنبه بازار نام یکی از بازار های هفتگی شهرستان شفت است که روزهای دوشنبه در شهر شفت برپا می شود. شفت در گذشته "گوراب شفت" خوانده می شده و این گویای نقش بازار در شکل…