پنج شنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۷
خبرنگاران
خبرنگاری ثمره عشق و تعهد است ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

خبرنگاری ثمره عشق و تعهد است

فرماندار شفت : خبرنگاری نه پیشه ای در راه گذران معیشت و نه پله ای در نردبان مناسبات سیاسی ، که ثمره عشق و محصول تعهد است.