خانه روستایی

  • طبیعت لاسک

    لاسک یکی از روستاهای کوهستانی شهرستان شفت است . این روستا در دهستان چوبر و در مسیر جاده شفت - امامزاده ابراهیم قرار دارد .