جمعه, ۳۱ خرداد , ۱۳۹۸
حلب امامزاده
اویک فرشته بود؟ ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

اویک فرشته بود؟

وقتی از او پرسیدم آقاجان بک چگونه مردی بود ؟ پس از کشیدن آهی ومکثی کوتاه گفت : او یک فرشته بود .