پنج شنبه, ۳۱ مرداد , ۱۳۹۸
حزب اعتدال و توسعه گیلان
رییس شاخه جوانان حزب اعتدال و توسعه در گیلان به شورای مرکزی راه یافت ۱۲ آبان ۱۳۹۷

رییس شاخه جوانان حزب اعتدال و توسعه در گیلان به شورای مرکزی راه یافت

انتخابات دوره جدید شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد .