پنج شنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۷
جمعیت شهرستان شفت در سال 1395
جمعیت شهرستان شفت به ۵۴ هزار نفر رسید ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

جمعیت شهرستان شفت به ۵۴ هزار نفر رسید

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت شفت به ۵۴ هزار و ۲۲۶ نفر رسید که جمعیت این شهرستان نسبت به سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۴ هزار و سیصد نفر کاهش یافته است.