جمعیت شفت

  • بر اساس نتایج سرشماری سال 1395 ؛

    جمعیت شهرستان شفت به ۵۴ هزار نفر رسید

    بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 جمعیت شفت به 54 هزار و 226 نفر رسید که جمعیت این شهرستان نسبت به سرشماری سال 1390 حدود 4 هزار و سیصد نفر کاهش یافته…