تاریخ شفت

  • اویک فرشته بود؟

    وقتی از او پرسیدم آقاجان بک چگونه مردی بود ؟ پس از کشیدن آهی ومکثی کوتاه گفت : او یک فرشته بود .