بناهای تاریخی شهرستان شفت

  • ۴دی به شماره ۵۰۰ رسید

    500 شماره زیاد است؛ برای کسی که همه یک شنبه های سال را شمرده؛ برای کسی که تعداد صفحه‌ها و گزارش‌هایی که باید بنویسد را یادداشت می‌کند؛ برای کسی که روی یک ‌شنبه‌های گذشته تیک…