انتخابات مجلس در شفت

  • انتخابات و حباب وعده ها

    بازار وعده ها در شفت داغ داغ است و برخی از نامزدها وعده هایی به مردم می دهند که اساسا در حیطه وظایف نمایندگان نیست !

  • «انتخابات» ونقش آن در روابط روستائیان

    اگر بخواهیم نقش پدیده انتخابات،بخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی را در سالهای اخیر در تیرگی و کمرنگ شدن روابط اکثر روستائیان دخیل بدانیم، راه را به بیراهه نرفته و سخنی به گزاف نگفته ایم.