یکشنبه, ۳ شهریور , ۱۳۹۸
آتش سوزی در ملاسرای شفت
آتش سوزی در مرکز نگهداری سالمندای ملاسرای شفت ۰۴ اسفند ۱۳۹۴

آتش سوزی در مرکز نگهداری سالمندای ملاسرای شفت

آتش سوزی در سرای سالمندان ملاسرای شفت ۶ مصدوم بر جای گذاشت.