در گیشه مطبوعات می توانید به بیشتر روزنامه ها ، ماهنامه ها و هفته نامه های چاپ شده ی روز دسترسی داشته باشد.