یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹
تبدیل مرکز فنی و حرفه ای شهرستان شفت به مجتمع اداری! ۱۲ مهر ۱۳۹۹

تبدیل مرکز فنی و حرفه ای شهرستان شفت به مجتمع اداری!

ساختمان مرکز فنی و حرفه ای شفت که قرار بود روزی میزبان دانش آموزان و هنرجویان این شهرستان باشد ، مهمانان ناخوانده ای دارد .