افزونه جلالی را نصب کنید.
نوسازی و ترمیم سردهنه نهر سونگ و خانم جوب در شفت ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
فیلم ؛

نوسازی و ترمیم سردهنه نهر سونگ و خانم جوب در شفت

نهر سونگ و خانم جوب بالغ بر ٣٥٠٠ هکتار شالیزار را آبرسانی می کنند.