افزونه جلالی را نصب کنید.
جهش در توسعه شهرستان شفت با اجماع ظرفیت های ملی و استانی محقق می شود ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
فرماندار شفت مطرح نمود ؛

جهش در توسعه شهرستان شفت با اجماع ظرفیت های ملی و استانی محقق می شود

فرماندار شفت : جهش در توسعه شهرستان شفت با اجماع ظرفیت های ملی و استانی محقق می شود.