افزونه جلالی را نصب کنید.
شفت لرزید ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

شفت لرزید

زمین لرزه ای حوالی ساعت 21:26 دقیقه در شهرستان شفت احساس شد. 

پایداری مشاغل و ایجاد فرصت های جدید اشتغال مستلزم رفع موانع تولید است ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان شفت :

پایداری مشاغل و ایجاد فرصت های جدید اشتغال مستلزم رفع موانع تولید است

فرماندار شفت در نشست کارگروه رفع موانع تولید این شهرستان گفت : پایداری مشاغل و ایجاد فرصت های جدید اشتغال مستلزم رفع موانع تولید است.