افزونه جلالی را نصب کنید.
توسعه شفت در گروی خودباوری ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

توسعه شفت در گروی خودباوری

اینجا شهرستانی نوپاست که می‌خواهد در کنار فومن و همطراز با این شهرستان توسعه‌ای درون زا داشته باشد و این میسر نمی‌گردد مگر با تکیه بر عنصر کلیدی خودباوری.