شفت

  • معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد ؛

    اعتبارات ویژه برای توسعه مناطق روستایی و عشایری

    معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت بررسی مسائل زیست محیطی در زمینه احداث راه عشایری گفت: برای توسعه مناطق روستایی و عشایری اعتبار ویژه ای اختصاص داده ایم.