شفت

  • با حضور مدیرعامل آبفای گیلان در شهرستان شفت ؛

    مشکلات آبرسانی شهر شفت بررسی شد

    مشکلات آبرسانی شهر شفت با حضور مدیرعامل آبفای گیلان در دفتر فرماندار شفت مورد بررسی قرار گرفت.