شفت

  • تمام کارهای احداث سد لاسک انجام شده است

    ناصر عاشوری قلعه رودخانی در تذکری به وزیر نیرو اظهار کرد: با پیگیری‌های 20 ساله تمام کارهای احداث سد لاسک انجام شده که نیازمند دستورات لازم برای اجرایی شدن است.

  • کانال فروریخته شالده احیا شد

    با اعزام جرثقیل به حوزه شهرستان شفت , عملیات جاگذاری دو رشته کانال سقوط کرده شالده انجام و در محل خود نصب و عملیات مرمت نقطه دیگر در همین روستا آغاز شد.