شفت

  • یک روانشناس بیاورید با شهردار رشت صحبت کند

    بنده به عنوان شخصی که عضو شورا هستم و بدون هیچگونه تبلیغات منفی و هزینه گران با اعتماد مردم وارد شورا شدم حق دارم بگویم شهردار ما مشکل دارد یک روانشناس بیاورید با ایشان صحبت…