شفت

  • دو ماه است حقوقی نگرفته ام

    بیش از دو ماه است که حقوقی دریافت نکرده ایم و با اوضاع کنونی دچار مشکلات معیشتی شده ایم و نمی دانیم باید چه کار کنیم.

  • قبض گاز شفتی ها را قبض روح کرد!

    بسیاری از مشترکان شفتی با مشاهده قبوض برق خود که در مقایسه با دوره قبلی افزایش چشمگیری داشته شوکه شده و نسبت به نحوه محاسبه آن اعتراض کردند.