یادداشت

  • دکتر ناصر عظیمی دوبخشری

    کشت برنج در گیلان و دشواری‌های پیش رو

    اشاره این نوشته که به صورت مقاله در این‌جا تنظیم شده است، فصلی از کتابی است که تحت عنوان “کشت برنج در جلگه گیلان” در آینده نزدیک در مجموعه گیلان‌شناسی انتشارات ایلیا منتشر خواهد شد…