گیلان

  • نماینده رودسر و املش:

    نقد واقع بینانه و منصفانه داشته باشیم

    نماینده رودسر و املش با بیان اینکه نمایندگان در انتقاد و دفاع از استاندار احساسی و افراطی عمل نکنند افزود: باید نقد واقع بینانه و منصفانه داشته باشیم.