گیلان

  • IMG_20170314_001318
    به بهانه بنرهای تبریک برای مدیرعامل جدید مخابرات گیلان؛

    استاندار و نمایندگان با حرمت امضا خود چه می کنند؟

    ا اکنون با گذشت مدتی از این مخالفتها و نامه مسولین ارشد استان به وزیر ارتباطات، شاهد این هستیم که هر روز بر بنرهای تبریک نصب شده در ورودی این شرکت در چهار راه گلسار…