بی توجهی مسوولان میراث فرهنگی و گردشگری به ابنیه تاریخی در شفت مانند کلنگی عمل خواهد کرد که بر پیکره هویت این جامعه نواخته می شود.

بسیاری از مردم ارث را همراه با حرص و طمع به کار می برند. جمله ی وارث همیشه حارص جمله ای تکراری درمحافل عمومی  محسوب می شود. در نگاه نخست ارث و میراث آن پول و مالی است که از کسی به جامانده و به دیگری که معمولا خانواده ی آن فرد است می رسد ؛ اما میراث همیشه پول و مال نیست. هرچیزی که از گذشتگان نصیب حال شود می تواند یک میراث باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ورس ، میراث می تواند خلقی نکو باشد.می تواند دست نوشته ای فاخر باشد و یا رازی باشد چون  در گرانبها . میراث می تواند اخلاق پسندیده ی یک جامعه مدنی و یا همان فرهنگ باشد.

میراث فرهنگ چیزی است که دراین نوشته بدان می پردازیم.

شاید اصیل ترین نوع میراث ، میراث فرهنگ باشد همان که هر چیز پسندیده و فاخری را می تواند درخود جای دهد و آنقدر گسترده است که تاریخ در آن غرق می شود. تمدن های بشری و بقایای زندگی مردم در اعصار گذشته امروزه تاریخ ، فرهنگ ، هویت و حتی ساختار کنونی یک جامعه را می سازد. توجه به این امر باعث می شود مردمان یک دیار اعتماد به نفس بالاتری برای زندگی و ارائه حال کنونی خود داشته باشند.

بیایید تمامی این عوامل را درشهر و روستای خود در نظربگیریم و مقایسه ای انجام دهیم. در این هنگام به شهرستان شفت می نگریم.جایی که نه تنها میراث فرهنگ یک حامی ندارد بلکه بی توجهی به هویت و فرهنگ یک دیار در اینجا بیداد می کند .این جا کسی به کسی نیست.

میراث فرهنگی و گردشگری سازمان متولی این امر در کشور است اما جسم بی جان این سازمان در شهرستان شفت بسیاری از تاریخ دوستان را آزرده خاطرکرده است .

دردآوراست به جای تبدیل یک بنای تاریخی به یک نقطه گردشگری آن را به طویله تبدیل کنیم و درآن گاو پرورش دهیم.

زجرآور است که به جای تبدیل کردن حمام تاریخی کمسار به یک موزه ساده ،  آن را مدفن زباله کنیم.

با وجود اینکه کمسار از جمله نقاط تاریخی شفت است اما این روزها به کلی از یاد رفته است. حمام قدیمی این منطقه که در بازار این روستا قرار دارد این روزها به مرگ نزدیک و نزدیک تر می شود و کسی در این شهرستان نیست که آخرین زجه هایش را بشوند و کاری انجام دهد.

اگر بخواهیم در این مورد به اداره میراث فرهنگی و گردشگری شفت نمره بدهیم بدون شک مردود خواهد شد . اگر قرار است سازمانی در یک شهرستان نمایندگی داشته باشد و هیچ کاری انجام ندهد آیا بهتر نیست که نباشد؟

بی توجهی مسوولان میراث فرهنگی و گردشگری به ابنیه تاریخی در شفت مانند کلنگی عمل خواهد کرد که بر پیکره هویت این جامعه نواخته می شود.

عملکرد کلنگ گونه میراث فرهنگی در کمسار دل بسیاری از مردم را به درد آورده و افسوس را شامل حال آنها کرده است.

حال باید منتظر نشست که آیا این اداره از خواب برمی خیزد و یا اینکه می خواهد به اغما فرو رود تا یک فاجعه فرهنگی در شفت رخ دهد. فاجعه ای زنجیروار که حمام تاریخی کمسار یکی از چشمه های آن است.

IMG_4932 IMG_4934 IMG_4935 IMG_4937 IMG_4938 IMG_4939 IMG_4941 IMG_4943 IMG_4944 IMG_4945 IMG_4946 IMG_4947 IMG_4948 IMG_4949 IMG_4958 IMG_4961 IMG_4965 IMG_4968