با وجود به پایان نرسیدن فصل زمستان اولین خزانه برنج شهرستان شفت در روستای گوراب لیشاوندان برپا شد.

nbنخستین خزانه نشای برنج در روستای گوراب لیشاوندان شفت در شالیزار  مجید پنج رنگ برپا شد. به گزارش ورس به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شفت ،  بیش از ۱۴ هزار از اراضی کشاورزی شفت در سال زراعی جاری به کشت ارقام گوناگون برنج اختصاص خواهد یافت و ۶۲ الی ۶۵ درصد از این اراضی به زیر شخم زمستانه خواهد رفت که در صورت محقق شدن این موضوع و کاشت ارقام زود محصول شهرستان شفت در سال زراعی آتی ، امید می رود این شهرستان دچار مساله کم آبی نگردد.

04 01 02 03