محبوب روستا
محبوب روستا

یکی از عوامل عقب ماندگی های ا شهرستان عالم پرور شفت، عدم دقت در انتصاب مدیران به ویژه مدیران ارشد بوده است.

به گزارش ورس ؛ محبوب روستا ، سردبیر دو هفته نامه روز بعد در یادداشتی نوشت : اخیرا ازگوشه و کنار زمزمه ی نامیمون تغییر سیدمحسن موسوی فرماندارشفت و جایگزینی شخصی دیگربه گوش می رسد؛ هنوزیک سال ازفرمانداری ایشان دراین شهرستان کمترتوسعه یافته  شفت نمی گذرد.

درآستانه انتخابات مجلس یازدهم ناگهان فرماندار قبلی شفت که اتفاقا درگذشته معاون فرماندار فومن بود ؛ ازشفت به فومن منتقل شد. کمتر از یک سال است که موسوی سکان فرمانداری شفت راعهده دارشده وانصافا درطول ۱۰ماه گذشته به اندازه چند سال فرمانداری محسنی تلاش کرده تا شفت را از وضع نامناسب فعلی به سمت وضعیت مناسب والبته نه مطلوب پیش براند.دراین میان ناگهان بانگی برآمده که فرماندارکنونی باید بگذارد و بگذرد واین درحالی است که ازعمردولت تدبیروامید حدود یک سال باقی مانده است! این چه تدبیری است که فقط برای زادگاه عالمانی چون آیت الله العظمی سیدمحمدباقرشفتی(ره) وآیت الله میرزای شفتی(قمی) مقدرمیشود؟!   آقای استاندار! اگرنمیدانید، بدانیدیکی ازعوامل عقب ماندگی های این شهرستان عالمپرور عدم دقت در انتصاب مدیران و به ویژه مدیران ارشد بوده است. با این وصف ودرچنین شرایطی باچه تدبیر و منطقی به ضرورت تغییرمدیرارشد دولت درشهرستان کمترتوسعه یافته رسیده اید؟آیا آن تغییر۱۰ماه قبل واین تغییرپیش رو،بی تدبیری محض نیست؟ آیا به این ترتیب می توان به توسعه یافتگی این شهرستان کمتر توسعه یافته امیدوار بود ؟!آقای استاندار! حق مردمی  که نزدیکترازهمه ی شهرستانها به مرکزاستان هستند ؛ این نیست که ازمحرومیت های باورنکردنی رنج ببرند! ازماگفتن بود،امیدآنکه گوشی شنوابرای شنیدن باشد!

در صورت امکان نسبت به تغییر فرماندار فعلی تجدید نظر حاصل نموده و تلاش جنابعالی و مجموعه مدیران دلسوز استان و شهرستان در جهت محرومیت زدایی از شفت را ارج نهاده و مورد تاکید قرار دهید.

  • نویسنده : محبوب روستا
  • منبع خبر : ورس