قرقاول یکی از زیباترین گونه تیره ماکیان و  شهرستان شفت یکی از زیستگاه های مهم قرقاول در استان گیلان است. 

گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست شفت به ورس حاکی از آن است ، در چهارچوب برنامه سرشماری و تعیین جمعیت پرنده قرقاول فیلم کوتاهی از یک طاقه قرقاول نر توسط دو محیط بان اداره محیط زیست شفت غلامرضا محمدزاده و مجید مداحی در زیستگاه های این شهرستان ثبت گردید . نکته قابل توجه اینکه این قرقاول نر بالغ از ناحیه پا آسیب دیده که ممکن است به علت تله های سیمی که برخی از شکارچیان غیرمجاز بکار می برند به این پرنده آسیب زده باشد .
برنامه سرشماری بهاره قرقاول هر ساله به منظور تعیین جمعیت این گونه حمایت شده بومی توسط کارشناسان و محیط بانان اداره محیط زیست و با حضور میدانی و استقرار حدود یک ساعت پیش از طلوع آفتاب تا نیم ساعت پس از طلوع آفتاب در زیستگاههای این پرنده از طریق مشاهده مستقیم و شنیدن آوای پرنده انجام میشود .
قرقاول(ترنگ) یکی از زیباترین گونه تیره ماکیان و  شهرستان شفت یکی از زیستگاه های مهم قرقاول در استان گیلان است.