مجوز احداث سد لاسک صادر شده است
مجوز احداث سد لاسک صادر شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت : مجوز احداث سد لاسک در مورخ یکم آذرماه سال جاری به شماره۵۰۲۴/۴-۲۰/۹۷/ص  صادر گردید.

به گزارش ورس قربانعلی محمد پور در بخشی از گزارشی که در پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست انتشار یافته است گفت : پس از تشکیل جلسات متعدد کمیته ارزیابی ملی و اخذ نظرات خواسته شده از وزارت خانه ها و سازمان های مربوطه، صدور مجوز احداث سد لاسک منوط به اخذ تعهد نامه رسمی از مجری طرح گردید و در نهایت پس از اخذ این تعهدنامه، مجوز احداث سد لاسک در مورخ یکم آذرماه سال جاری به شماره۵۰۲۴/۴-۲۰/۹۷/ص  صادر گردید .

این گزارش می افزاید احداث هرگونه سد همیشه با اما و اگر هایی همراه بوده و طرفداران و دغدغه مندان محیط زیست با ابراز نگرانی از پیامدهای زیست محیطی آن با احداث و ساخت سدها مخالفت می کنند . در این بین کارشناسانی هم هستند که احداث سد را نه تنها مغایر با محیط زیست نمی دانند بلکه معتقدند اگر سدی با مطالعه و ارزیابی اثرات زیست محیطی آن اجرا گردد می تواند تا حدود زیادی مشکلات زیست محیطی آنهم در شرایط ویژه کشور را به منظور مدیریت منابع آبی  مرتفع نماید .

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در پایان گفت اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با احترام به همه نظرات موافق و مخالف دوستداران و حامیان محیط زیست ، ضمن استقبال از این نظرات خود را موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط دانسته و با هرگونه اقدامی که منجر به تخریب محیط زیست گردد مخالفت می کند . اما ساز و کار تصمیم گیری در مورد اجرای پروژه های بزرگ مشخص شده وهمیشه می تواند با درصدی از خطا روبرو باشد.
با این حال این اداره کل خود را موظف به پاسخگویی به مردم و نظارت و پایش مستمر همه فعالیت هایی می داند که با محیط زیست در ارتباط است