بابک مافی برای طرفداران خود درشهرستان شفت،کنسرت موسیقی پاپ اجرامی کند

گزارش ورس ،  بابک مافی برای طرفداران خود درشهرستان شفت ، کنسرت موسیقی پاپ اجرامی کند.به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت، کنسرت موسیقی پاپ بابک مافی بیست وپنجم دیماه ٩٧درشفت برگزار می شود.

کنسرت مذکوربه همت موسسه فرهنگی هنری خانه هنرنیایش،بامجوزرسمی ازاداره کل فرهنگ وارشاداسلامی گیلان وشهرستان شفت درتالارگلستان،واقع درکیلومتر١١جاده رشت به فومن برگزارخواهدشد.

این کنسرت درساعت٢١/٣٠و١٨/٣٠برگزارمی شودوعلاقمندان می توانندجهت دریافت بلیت ازطریق سایت اکسیرکنسرت اقدام نمایند.

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت