رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت گفت: نمایش “به خاطر مروارید” این روزها در سالن مجتمع فرهنگی هنری شفت در حال تمرین است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت گفت: نمایش “به خاطر مروارید” این روزها در سالن مجتمع فرهنگی هنری شفت در حال تمرین است.

به گزارش ورس از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، مهنا بابایی مقدم با اعلام این خبر گفت: نمایش “به خاطر مروارید” به نویسندگی حسین فدایی حسین و کارگردانی فاطمه هادی پور به همت گروه هنری “رایکا” این روزها در مجتمع فرهنگی هنری شفت درحال تمرین است.

وی ادامه داد:هنربرترین ابزارانتقال پیام ونهادینه کردن آن هادرذهن جامعه است وبااستفاده ازابزارهنری می توان به مقابله باناهنجاری های اجتماعی برخاست.

بابایی مقدم درخصوص اهمیت خلق یک اثرهنری افزود:هنرمندبااثری که خلق می کندمی تواندزمینه ای رافراهم کندتانوجوانان وجوانان دریک بستر مناسب فرهنگی همراه باتأمل،دقت وانتخاب درحوزه فرهنگ واندیشه وقت خودراصرف کنندودربرطرف نمودن مسائل ومشکلات جامعه خودسهیم باشند.

وی همچنین هدف ازاجرای نمایش راتشویق هنرمندان شفتی،ایجادکارهنری،تقویت جوانان مستعددرعرصه تئاتروجذب وشناسایی استعدادهای سینمایی شهرستان دردرازمدت اعلام کرد.

این مسئول تصریح کرد:”به خاطرمروارید”یک نمایش اجتماعی است وماجرای آن درباره دوستی چندجوان است که پس ازمدت هارفیق خودرادرخیابان می بینندو…

گفتنی است فاطمه هادی پور،رکساناراد،فاطمه جمشیدیان وساراقاضی دراین نمایش به ایفای نقش می پردازند.