اشوان برای طرفداران خوددرشهرستان شفت،کنسرت موسیقی پاپ اجرامی کند.

اشوان برای طرفداران خوددرشهرستان شفت،کنسرت موسیقی پاپ اجرامی کند.

به گزارش ورس از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت ، کنسرت موسیقی پاپ به خوانندگی اشکان خدابنده لو معروف به اشوان بیست وهفتم تیرماه٩٧درشفت برگزار می شود.

کنسرت مذکوربه همت موسسه فرهنگی هنری خانه هنرنیایش، بامجوزرسمی ازاداره کل فرهنگ وارشاداسلامی گیلان وشهرستان شفت درتالارگلستان،واقع درکیلومتر١١جاده رشت به فومن برگزارخواهدشد.

این کنسرت درساعت٢١/٣٠و١٨/٣٠برگزارمی شودوعلاقمندان می توانندجهت دریافت بلیت ازطریق سایت ایران کنسرت اقدام ویابه آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

رشت:شهرکتاب گلسار-کتابسرای دیبابیستون وهفت سازتختی/ دفترفروش مرکزی،آژانس تبلیغاتی ژیهار.