مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان  در شفت با اشاره به اینکه خط قرمز بوم گردی اجرای سازه چوبی است افزود : هزینه صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای بوم گردی به یک سوم تا دو سوم کاهش یافته است .

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان  در شفت با اشاره به اینکه خط قرمز بوم گردی اجرای سازه چوبی است افزود : هزینه صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای بوم گردی به یک سوم تا دو سوم کاهش یافته است .

 به گزارش پایگاه خبری ورس ، سید مازیار سید نژاد دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شفت با اشاره به اینکه اجرای طرح بوم گردی در داخل طرح هادی و با کاربری مسکونی و گردشگری به منظور جلوگیری از انحراف طرح پیش بینی و در حال اجرا است افزود : اراضی منابع ملی با داشتن شرایط خاص می توانند از ماده ۳ و ۴ اقدام به طی مراحل صدور پروانه  برای احداث واحدهای بوم گردی نمایند .

وی با بیان اینکه نقشه های پیشنهادی نمونه بوم گردی با مشخصات گوناگون طراحی و به متقاضیان تعرفه می شود افزود : یک نمونه طرح معماری با زیربنای ۳۰ تا ۴۰ مترمربعی در حال طراحی است  و به زودی ارایه می گردد .

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان  در ادامه با اشاره به اینکه خط قرمز بوم گردی اجرای سازه چوبی است افزود : هزینه صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای بوم گردی به یک سوم تا دو سوم کاهش یافته است .

وی با بیان اینکه نرم افزاهایی برای بازاریابی واحد های بوم گردی طراحی خواهد شد افزود : آموزش و توانمند سازی صاحبان واحدهای بوم گردی توسط شرکت های پشتیبان انجام می گیرد .