پایگاه خبری دیار سید ضمن باور به احزاب،آمده است با رعایت قانون و به منظور منافع شهرستان شفت،کار رسانه ای انجام دهد.

به گزارش ورس ، پایگاه خبری دیار سید در نخستین مطلب خود نوشت :  دیار سید ضمن باور به احزاب،آمده است با رعایت قانون و به منظور منافع شهرستان شفت،کار رسانه ای بکند؛ آمده است تا رسانه بشود.یعنی متعلق به همه باشد.کاررسانه ای بکند،باید گفت نمی خواهد تریبون فقط یک حزب،جناح وجریان سیاسی بشود.

ناگفته نماند احزاب درجامعه امروزنقش فیلترو پله را دارد،فیلتر است چونکه برخی مواقع برخی چهره های جناحی،خداوند حاضرو ناظررا فراموش می کنند اما رقیب همیشه درجلوی چشمانشان هست،بنابراین احتیاط می کنند وبه اصطلاح تلاش می نمایند که سوتی ندهند تا رقییب جای آنها را نگیرد.

گفته شد احزاب پله هستند،بله، برای چهره های جوان پله می شوند تا آموزشهای لازم را ببینند وآن وقت فردا،سکان مدیریت بخشهای مختلف را بدست گیرند تا علاوه برخدمت به جامعه ،برای رقبای خود فیلترشوند.

حال ممکن است احزاب با هرگرایشی،مواقعی به دلیل منافع حزبیش دچاره اشتباه گردد،اگررسانه،تریبون احزاب وجناح ها باشد،چاره ای ندارد که به نفع حزب وجناح خود قلمفرسایی نماید،غافل ازاینکه اشتباه آن مجموعه ،خساراتی را به جامعه وارد خواهد ساخت.

اکنون درکشورعزیزما رسانه های زیادی به برکت انقلاب اسلامی درحال فعالیت هستند،که بعضی ازآنها به خاطرگرایش مدیرانشان وبرخی دیگرهم به دلیل مسائل مالی با احزاب وجناح ها روابط تنگاتنگی دارد یا عضوحزب هستند ویا خود را دراختیارحزب وجناح گذاشته اند،البته گفتنی است رسانه های مستقلی هم وجود دارد.

دیارسید که یک رسانه دیجیتال می باشد و درشهرستان شفت فعالیت خواهد داشت، ضمن باوربه احزاب مجوزدارواحترام به گرایش همه احزاب،جناح ها وحتی چهره ها که آنها را بازوان سیاسی جمهوری اسلامی می داند،وبه کارکرد و کاربری آنها واقف است،اما کاررسانه ای خواهد نمود،و در این راستا فقط خود را مقید به قانون و منافع شهرستان شفت می داند.

رسانه دیارسید ،نه تنها سیاست موازنه منفی نخواهد داشت بلکه برنامه اش موازنه مثبت خواهد بود،به عبارت دیگر دردیارسید مطالبی ازاصولگرا و اصلاح طلب خواهید دید و دراین ارتباط راه خود را به پیش خواهد رفت و آن هم با رعایت قانون،منافع شهرستان شفت است.

انتظاراست که دیارسید دراین راه تنها نباشد وبا توجه به فصل مشترک«منافع شهرستان شفت»به یاری آن شتافته شود،به یقین آغوش این رسانه به روی همه درهرصنف،پست ومقامی،وباهر گرایش اصلاح طلب و اصولگرا بازاست وآنچه برایش مهم است فقط وفقط منافع شهرستان شفت می باشد تا انشاالله موقعیت و وضعیت شهروندان آن ارتقا یابد.

بااحترام وآرزوی بهترینها برای مخاطبین عزیز

صاحب امتیازو مدیرمسئول پایگاه خبری دیارسید

تقی پورمحمد